ВАС отмени текстове от методиката за изчисляване на процентите на трайна неработоспособност

Други

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти, която е част от Наредбата за медицинската експертиза.

Отменената разпоредба гласи: „Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.”

Върховните съдии констатират, че в доклада при приемането на разпоредбата липсва конкретика и яснота, статистически данни и процентно съотношение на хората с увреждания по категории: с множество увреждания, тежки по своя характер, и други.

Вместо това, в доклада се сочи, че оценка на промените може да се направи след като са ясни практическите резултати от прилагането на наредбата през определен период от време, неясно какъв и колко дълъг. Не е спазено и задължителното условие на чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА, императивно изискващ анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Тричленният състав на ВАС смята, че нарушенията на административнопроизводствените правила са съществени, защото са довели до нарушаване на основни принципи на административното производство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност.

Не са спазени и принципите, въведени в чл. 26, ал. 1 от ЗНА, съгласно който изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, откритост, предвидимост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност. Липсата на надлежна обосновка по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗНА препятства съдебния контрол по същество за законосъобразността на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми.

Административно дело №10422 от 2018 г. беше образувано по жалби на физически лица. Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

/novini.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password