Правителството се разпореди с имоти

Политика

По решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик. Те са необходими за реализацията на проекта за модернизация на железопътната линия София – Пловдив, част от който е и изграждането на нова жп гара Костенец. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти – частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерският съвет прие също така решение за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост за управление на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”. Осем имота се предоставят безвъзмездно на основание чл. 15, ал. 2 и чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и т. 4 от Решение на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, публикувано в ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г. Те се намират в гр. Долна Митрополия и са необходими дейността и за изпълнение на функциите на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”.

С друго свое Решение Министерският съвет възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да извърши приватизация чрез електронен търг на бившия „Почивно-творчески дом на Българска телеграфна агенция”. Имотът, включващ сгради частна държавна собственост, е с площ 7118 кв. м. Той се намира на ул. „Беловодски път” № 101 в м. „Малък Раковец”, район „Витоша”. Приватизацията е по предложение на областния управител на София, в чието управление е имотът. Областната администрация не разполага с финансова и експертна възможност да управлява имота.

/novini.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password