7,7 млрд. лв. изплатени за пенсии и помощи на възрастните

Други

Разходите за помощи и обезщетения на възрастните хора у нас заемат най-голям относителен дял от изплатените обезщетения за социална защита (около 44.0% за периода 2016 – 2018 година).

Това показват данните на Националния осигурителен институт.

Функцията „Навършена възраст/Старост“ обхваща помощи и обезщетения, които „осигуряват заместване на доходите, когато възрастният човек се оттегли от пазара на труда, гарантират определен доход, когато дадено лице е достигнало определена възраст, и/или предоставят стоки и услуги, чиято необходимост произлиза от личните или социалните обстоятелства при възрастните хора“.

Към функцията се включват всички видове пенсии, отпускани след навършване на законово установената възраст за пенсиониране в страната.

През 2018 г. по функция „Навършена възраст/Старост“ са изплатени 7 702.9 млн. лв. парични обезщетения, от които 7 694.8 млн. лв. за парични обезщетения, свързани с участие в осигурителната система, и 8.2 млн. лв. за парични обезщетения, които се получават след прилагане на подоходен критерий.

През 2018 г. по функция „Навършена възраст/Старост“ са изплатени 42.8 млн. лв. обезщетения в натура (разходи за домове за възрастни хора и дневни центрове за възрастни хора), или 0.6% от общите разходи по функцията.

Приходите от осигурителни вноски са нараснали с 9.7% през 2018 г. в сравнение с 2017 г., показват още данните на НСИ.

Финансирането на социалната защита в България се осъществява чрез социално-осигурителни вноски на принципа на солидарността или чрез пряко финансиране от държавния бюджет.

През 2018 г. отчетените приходи за финансиране на Системата за социална защита в страната са в размер на 19 903.6 млн. лв., от които 7 994.1 млн. лв. са средства от държавния бюджет, 11 552.1 млн. лв. са средства от осигурителни вноски и 357.3 млн. лв. са класифицирани като други приходи.

Спрямо предходната година се наблюдава нарастване на приходите от осигурителни вноски с 9.7%, а на вноските от държавния бюджет – с 1.4%.

През 2018 г. разходите за социална защита са 18 517.1 млн. лв., което представлява 16.9% от брутния вътрешен продукт на страната за същата година.

В сравнение с предходната 2017 г. общите разходи за социална защита се увеличават със 7.1%, а съответният им дял от брутния вътрешен продукт се запазва на същото ниво.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите за „Навършена възраст/Старост“ – 43% от всички разходи за пенсии. Значителен дял заемат и разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (29.6%) и „Семейство/Деца“ (10.4%).

Преобладаващата форма на получаване на социални обезщетения е изплащането на парични обезщетения (периодични или еднократна сума). През 2018 г. разходите за парични обезщетения са в размер на 12 038.1 млн. лв., или 66.8% от общо изплатените обезщетения за социална защита.

64% от паричните обезщетения се изплащат по функция „Навършена възраст/Старост“, като основната част от тях не се свързва с изискването за покриване на допълнителни условия при получаването им, тъй като са резултат от участие в социалноосигурителната система.

Значителен дял заемат паричните обезщетения, изплащани по функции „Инвалидност“ (8.8%) и „Семейство/Деца“ (9.7%).

Разходите за обезщетения в натура са в размер на 5 972.9 млн. лв., като нарастват с 9.9% спрямо предходната година. С най-висок относителен дял по отношение на обезщетенията в натура са разходите по функцията „Болест/Здравна грижа“ (79.4%).

За „Болест/Здравна грижа“ са изплатени 5 336.2 млн. лв., или 29.6% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Най-висок e относителният дял на разходите за медицинска и болнична помощ, профилактика и рехабилитация – 45.1% от разходите, следвани от тези за фармацевтични продукти – 24.4%.

/pariteni.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password