Какво ще обсъжда правителството

Политика

15 точки има в дневния ред за редовно заседание на Министерския съвет. Както обикнове то ще се проведе чрез видеоконферентна връзка между премиера Бойко Борисов и членовете на кабинета. Заседанието ще започне от 10 ч.

В предоставената предварителна програма от пресцентъра на МС обаче липсва предложението за удължаване на извънредната емидемична обстановка, за което днес съобщи здравният министър. Вероятно той ще я предложи като извънредна точка в дневния ред, като преди това представи и актуалните данни за разпространението на коронавируса, с които да аргументира искането си.

Иначе предстои кабинетът да одобри допълнителни трансфери по бюджета на МВР за 2020 г.

Допълнителни средства се предивиждат и за образованието. Те са свързани с финансовото подсигуряване на Националаната програма „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУК­ТУРА НА ПЕРСОНАЛА“.

Точка 15 пък се отнася към Проекта за поставление за допълнение на наредбата за финансирането на инситуциите в системата на предучилищното и училищното образование. Документът е приет през 2017 г.

Останалите решения са свързани с обявяването на имоти – частна собственост.

Ето и други точки в дневния ред на правителството

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗ­ПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕК­ТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019 – 2023 Г. И НА МЕР­КИТЕ ОТ ПЪТНАТА КАРТА ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА ДОПИНГ В СПОРТА (2015 – 2024 Г.) ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2021 Г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРИ­ЛАГАНЕ НА КАРТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОМОЩИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ И ДЪР­ЖАВНИТЕ ГАРАНЦИИ ПРЕЗ 2021 Г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕ­ЛЕЗНИЦИ“ ЕАД – СОФИЯ.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 6 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪКА ЯМБОЛ – ЗИМНИЦА ПРИ ГАРА ЗАВОЙ“.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 6 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪКА ЯМБОЛ – ЗИМНИЦА ПРИ ГАРА ЗАВОЙ“.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДОБЕКТ 24 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 192+625“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 192+625 ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗ­ГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ДУП­НИЦА.

/novini.bg/

0 Коментара

    Напиши коментар

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password