Единодушно ВСС избра Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд

Други
Изслушването на Галина Захарова започна в 10 ч. сутринта и продължава повече от 5 часа и половина

Висшият съдебен съвет избра с пълно единодушие и подкрепа от 20 гласа “за” съдия Галина Захарова за нов председател на Върховния касационен съд.

“Благодаря за доверието, което гласувахте към пленума на ВКС. Това е една огромна крачка напред в съдийството самоуправление. Съдиите имат право да бъдат ръководени от свои собствен избраник”, каза Захарова минути след като бе избрана.

По-рано днес ВСС я изслуша, тя представи концепцията си и отговори на въпроси както на неправителствени организации, така и на членове на съвета. По процедура, за да бъде избрана, Захарова трябва да получи подкрепата на поне 17 от членовете на ВСС. Съветът обаче работи в непълен състав – от 25 членове три позиции са вакантни, а други двама отсъстват – Драгомир Кояджиков и Боян Новански.

“Участието ми е мотивирано основно заради това ВКС да защити възможността да номинира председател за този съд. За мен това е уникална възможност и правя това с желанието да покажа на всички колеги от съдийската общност, че този съд може да се управлява успешно”, каза в началото на изложението си Захарова. По думите й като върховна съдебна инстанция в България ВКС е призван да отстоява на най-високо ниво ценностите на правовата държава.

“Това означава, че на първо място не би следвало да се набляга и акцентира върху ролята на конкретната личност. Когато говорим за председател на ВКС и председател на съдебен орган, се касае до избор и утвърждаване на определени ценности. Бихме могли да говорим за лидерство на ВКС, а не толкова за лидер на една или друга личност, което винаги създава предпоставки за авторитарност или злоупотреба с власт”, коментира Захарова.

“Истинското лидерство на ВКС се проявява и ще се прояви чрез тези цели, към които би трябвало да се стремим. Изборът на председател на ВКС е въпрос на принципни приоритети – дали искаме да постигнем едни или други базови принципи. Личността за тази фигура няма чак такова значение за развитието на правораздаването и с познатата на всички максима, че съдията е пръв сред равни – това означава, че няма началник и не може да има началник”, добави още Захарова.

Тя посочи, че би искала да работи за отстояване на безупречен професионализъм, тъй като знаещият и можещият съдия е абсолютният гарант за правата на човека. Това е пряко обвързано с непрекъснато обучение и специализации.

“Много съм изкушена от идеята за пълноценно изпълнение на ролята на националния съдия, българския съдия, в живота на европейското пространство. Това е огромно предизвикателство и имплементирането на множество директиви при нас се е осъществило на недостатъчно добро ниво, което налага безспорно съдията по пътя на комфортното тълкуване да въплътява действителния дух на европейските разпоредби в нашето законодателство”, обясни кандидатът за председател на ВКС.

Тя изрази безпокойството си от факта, че България непрекъснато получава упреци за неправилно прилагане на законодателството и неправилно осъществяване на правораздаването от страна на европейските институции.

В концепцията си Захарова посочи, че ще работи за уеднаквяване на натовареността на съдиите, и предложи създаване на аналитично звено, което да подпомага дейността на магистратите. “Създаване на структура с аналитична дейност за подпомагане както на съдиите в тълкувателната им дейност, но и съдиите при разрешаването на определени дела, изискващи специализирани познания в конкретна област и по-точно европейското законодателство и практиката на ЕСЧП”, обясни концепцията си Захарова.

Тя коментира и актуални въпроси и теми, като посочи, че не може да се пристъпва механично към закриване на съдебни органи, застъпи тезата, че електронното правосъдие няма алтернатива и въпросът е кога и как ще се случи. Обясни и за проблемите, свързани с работата на върховните съдии с Единната информационна система за съдилищата (ЕИСС), и добави, че техническите проблеми могат да бъдат оценени като преодолими. Тя добави, че гражданите не бива да бъдат забравяни и лишавани от същностни права, като например да се запознаят с оригинала на присъдата и крайния съдебен акт.

 

Главният прокурор Иван Гешев пожела успех на Захарова и призова за професионално обсъждане без политически елементи, а Лозан Панов каза, че очаква задълбочен дебат

© Юлия Лазарова

Главният прокурор Иван Гешев пожела успех на Захарова и призова за професионално обсъждане без политически елементи, а Лозан Панов каза, че очаква задълбочен дебат

В концепцията си посочи, че е привърженик на предложението за равностойно и справедливо заплащане за съдии от различни инстанции, които имат еднаква атестация и еднакъв стаж, тъй като в момента един от основния стимул съдиите да кандидатстват за работа в по-висока инстанция е заплащането.

Добави и че е привърженик на идеята за професионално ръководство на всички органи в съдебната власт. В настоящата актуална редакция в ЗСВ вече е предвидена тази възможност пленумите на ВАС и ВКС да правят предложения за своите административни ръководители.

Мандатите на “тримата големи” може да се намалят

Според нея обаче мандатите на “тримата големи” могат да бъдат намалени. “В определените по конституция мандати за “тримата големи” има вложена специална конституционна целесъобразност и математика, но един мандат от 7 години практически се оказва твърде дълъг – както за самия ръководител, който за такъв дълъг период от време е възможно да изчерпи потенциала си, а от друга страна, формира и риск от авторитарност. Продължителното пребиваване на ръководните постове неминуемо поражда опасност от създаване на командно-административни практики и поведение. Мандатите би следвало да са по-кратки, но този въпрос не е от наша компетентност”, каза в отговор на въпрос Захарова.

Главният прокурор Иван Гешев първи от членовете на ВСС поиска думата и й пожела успех в процедурата. “Да проведем професионален дебат и да не допуснем акценти с политически или друг характер. По този начин да покажем уважение не само към самите себе си, но и към Захарова и съдиите”, призова Гешев. Той поиска да чуе мнението на Захарова за мястото на прокуратурата – дали да остане в съдебната власт, или да бъде извадена от нея, като уточни, че отговорът на Захарова нямало да се отрази на решението му как да гласува, тъй като вече е решил.

Според Захарова към настоящия момент мястото на прокуратурата е в съдебната власт.

“Дискутира се широко този въпрос, преценката за мястото на прокуратурата трябва да се вземе под внимание състоянието на обществото. Към настоящия момент мястото й е в съдебната власт, защото това е силна гаранция за възможността да се провежда качествено разследване на лица, спрямо които съществуват съмнения за извършени противообществени прояви и за повдигане на обвинение спрямо тях. В нашето общество все още не е изградена в пълна степен култура на независимост, поради което прокуратурата не следва да бъде изключвана от останалите елементи, формиращи съдебната власт”, коментира кандидатът за председател на ВКС.

В отговори на въпроси на други членове на съвета Захарова изрази позицията си по серия от обсъждани и предлагани законодателни промени, които тепърва предстои да се дебатират. Тя обясни двете гледни точки за предложението ВСС да не бъде постоянно действащ орган, като посочи някои негативи от подобна идея.

“Действа един особен фактор, който може би има корени в не толкова далечното ни минало и се изразява в това, че органът се институционализира, затваря и започва да комуникира като част от бюрокрацията. Това положение къса връзката с магистратите, отдалечава ги и накърнява ефективността на самия орган”, коментира Захарова. Според нея е абсолютно недопустимо съдът да се капсулира и да се посвещава единствено на пряката правораздавателна дейност, без да допринася с експертизата си за развитието на правосъдието.

Обясни и че е противник на идеята за прекомерно командироване на съдии в други съдилища, като посочи и че тази практика би могла да бъде ограничена до срок от максимум 1 година.

Предстои Захарова да отговори на още въпроси на членовете на ВСС, а след това те ще обсъдят и гласуват номинацията й.

dnevnik.bg

0 Коментара

Напиши коментар

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password