Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА БУНТ БГ

 1. Общи разпоредби

  моля прочетете внимателно настоящите общи условия за използване преди да използвате сайта на БУНТ БГ (наричано по-долу само “БУНТ БГ “). Тези общи условия представляват договор между вас и БУНТ БГ , с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между вас като потребител на услугите на сайта и БУНТ БГ . Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се з ължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на БУНТ БГ .

  Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ и само “сайта”, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват правилата за ползване на форумите на БУНТ БГ . БУНТ БГ не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

  Ii. Основни понятия

  по смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  “потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайта на БУНТ БГ .

  “услуга/и” на сайта включват:

  – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

  – участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докл ване на модератор на вече публикувани мнения;

  – създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайта на БУНТ БГ id.capital.bg;

  – получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата потребители на сайта.

  “партньор” е всяко лице, с което БУНТ БГ се намира в договорни отношения и от името на което БУНТ БГ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

  “злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само dos (denial of service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

  “директен маркетинг” – предлагане на стоки и услуги на потребители по тр иционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

  Iii. Авторски права

  1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, министративнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

  2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза creative commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

  3. Използване на rss емисии. Rss емисии наричаме xml файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайта, чийто рес е указан в meta информацията на всяка страница на БУНТ БГ . Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайта без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от БУНТ БГ . Ако другите сайта използват прикачената в rss емисията снимка, тя трябва з ължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

  Iv. Поверителност

  БУНТ БГ е министратор на лични данни, регистриран по закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от общите условия.

  БУНТ БГ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. Действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
  Данните ви се използват за целите на директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.

  Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайта, декларацията за поверителност или правилата за ползване на форумите.

  V. Органичаване на отговорността

  БУНТ БГ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. БУНТ БГ не носи отговорност за последиците, в т.ч. Евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. БУНТ БГ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

  БУНТ БГ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

  БУНТ БГ не носи отговорност за информацията (в т.ч. За нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайта, към които настоящият сайт съдържа препратки.

  БУНТ БГ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

  vi. Промени

  БУНТ БГ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия, както и правилата за ползване на форумитепо всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в общите условия.

  За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

  Настоящите общи условия са приети с решение на съвета на директорите на БУНТ БГ и влизат в сила считано от 15.09.2008 г., изменени, считано от 28.01.2010 г., изменени считано от 16.03.2011г., изменени считано от 20.07.2011г., изменени, считано от 23.05.2018 г.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password